ผลงาน/รางวัลเกียรติยศ

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน
และประชาสังคม
           โดย : สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1 ประเภท ง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำปี พ.ศ. 2536
          โดย : สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและกรมการปกครอง

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
          โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2548
          โดย : กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548
ใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท“ขนาดกลาง”
          โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552
          โดย : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว  ประจำปี 2557
          โดย : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์