ติดต่อเทศบาล

เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 335 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Email : info@banbungcity.go.th
หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรสาร
หน้าห้องผู้บริหาร038 443 999
สำนักปลัดเทศบาล038 750 943038 443 801
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย038 443 091
กองคลัง
– งานพัฒนารายได้
038 444 449
092 581 6777
038 445 668
กองช่าง038 444 060
038 750 738
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม038 444 866
038 443 609
038 443 609
กองวิชาการและแผนงาน038 444 646038 444 646
กองสวัสดิการสังคม038 444 867038-750736
กองการศึกษา038 445 715