ศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพ

ผู้สูงอายุสุขภาพดี นววิถีพอเพียง คู่เคียงการพัฒนา ธาราบำบัด

“ธาราบำบัด” เป็นการใช้น้ำและคุณสมบัติของน้ำ เป็นสื่อกลางในการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ทางกายภาพบำบัดอีกวิธีหนึ่ง เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟู อาการบาดเจ็บ ที่เกิดจากภาวะเสื่อมของข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ การไหลเวียนโลหิต ของผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน โดยเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นวิธีที่ทำให้ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตดีจากการบำบัดรักษา โดยผู้เข้ารับบริการจะอยู่ในการดูแลของนักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

“ธาราบำบัด บริบทบ้านบึง” เป็นบริการสาธารณะ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยแห่งแรก จากนโยบายและความคิดริเริ่ม ของนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เริ่มก่อสร้าง ในปี ๒๕๕๙ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเริ่มดำเนินการให้บริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

  • ผู้ป่วย 80% ลดการใช้ยา
  • ผู้ป่วย 50-60% หายปวด
close(x)