กองการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและศาสนา ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น  4 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

        ประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่, งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน, งานการเงินและบัญชี และงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

     2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

        ประกอบด้วย งานกิจการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย, งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมศาสนา

     3. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

        ประกอบด้วย งานธุรการและระบบสารสนเทศ และงานแผนงานโครงการและงบประมาณ

     4. โรงเรียน

        ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร), โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)