กองคลัง

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม กำกับดูแล การบริหารงานคลัง งบประมาณการเบิกจ่ายเงืนตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงและรักษา การทำจัดทะเบียนพัสดุ ให้มีความถูกต้อง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลรายงานสถิติการคลังประจำปี

     งานพัฒนารายได้ จัดทำประกาศให้มายืนยันแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ค่าภาษีโรงเรียน ค่าภาษีป้ายและที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี การสำรวจและตรวจสอบในพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งเป็นแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายพัฒนารายได้

         ประกอบด้วย งานพัฒนารายได้ และงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

     2. ฝ่ายบริหารงานคลัง

         ประกอบด้วย งานสถิตการคลัง และงานการเงินและบัญชี

     3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

         ประกอบด้วย งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานพัสดุและทรัพย์สิน