กองช่าง

ดำเนินการด้านวิศวกรรมการวางโครงสร้าง การก่อสร้างและควบคุม บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านการขออนุญาต ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อมูลด้านผังเมือง การอนุญาตขุดดินและถมดินและรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม แผนปฏิบัติ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การโยธา ช่างสุขาภิบาลและการควบคุมปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ

     ด้านสาธารณูปการ งานขยายทางไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสดงสว่างพร้อมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบควบคุมรักษา ท่อระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียตลอดจนงานสวนสาธารณะ และภูมิทัศน์เมืองให้มีความสะอาดสวยงามร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อชุมชน ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

         ประกอบด้วย งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

     2. ฝ่ายการโยธา

         ประกอบด้วยสาธารณูปโภค, งานสวนสาธารณะ และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

     3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

         ประกอบด้วย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย