กองวิชาการและแผนงาน

เน้นการปฏิบัติด้านการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามนโยบายผู้บริหารการจัดทำรายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลภาพรวมของเทศบาล

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เป็นการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ เพื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น พัฒนาระบบสาระสนเทศ และเว็บไซต์ของเทศบาล ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนครอบคลุมดูแล การรับเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา สอบสวนข้อเท็จจริง รับปรึกษาและแนะนำชี้แจงกฎหมาย ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

        ประกอบด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานจัดทำงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล 

     2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        ประกอบด้วย งานนิติการ, งานประชาสัมพันธ์ และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ