กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมปฏิบัติงานในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนา และการจัดระเบียบชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันกำหนดแนวทาง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในด้านกองทุนชุมชนเมือง การส่งเสริมอาชีพและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนการบริหารงบประมาณด้านเงินอุดหนุนชุมชน ในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และให้การสงเคราะห์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว และการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

        ประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์

     2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน

        ประกอบด้วย งานพัฒนาชุมชน และงานชุมชนเมือง

     3. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

        ประกอบด้วย งานสวัสดิการเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ