กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมสิ่งแวดล้อม จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

        ประกอบด้วย งานรักษาความสะอาด, งานวางแผนสาธารณสุข และงานการเงินและบัญชี

     2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

        ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพ, งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, งานสัตวแพทย์ และงานศูนย์บริการสาธารณสุข

    3. ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

        ประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพ