ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านบึงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (หนองปลาไหล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก)