สำนักงานปลัด

ปฏิบัติงานอำนวยการ ด้านระบบสารบรรณ และงานเลขานุการสภา การบริหารงานเพื่ออำนวยการจัดประชุมบริหาร งานเลืกตั้งตลอดจนบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เฝ้าระวังภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ หรือให้การช่วนเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ทันท่วงที

    งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นอีกภารกิจ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้าย การขอเลขที่บ้าน การทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น รวมถึงการเก็บบันทึกและรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

    และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดปฏิบัติราชการของส่วนในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ซึ่งแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

     1. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

         ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

     2. ฝ่ายปกครอง

         ประกอบด้วย งานทะเบียนราษฏร

     3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         ประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่ และงานพัฒนาบุคลากร

     4. ฝ่ายอำนวยการ

         ประกอบด้วย งานธุรการ และงานเลขานุการสภา