โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านบึงมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

 • นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 814 คน (ระดับประถมศึกษา จำนวน 498 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 316 คน)
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 34 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 10 คน

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) 

 • นางสาวนฤมล แสงสง่าศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
 • จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่6 มี จำนวนนักเรียน จำนวน  150 คน
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 คน และพนักงานจ้าง 3 คน
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 คน (ช่วยราชการจากโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) )

3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)

 • นางสุมาลี คุณสารวนิช ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)
 • จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 142 คน
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 คน 
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 คน (ช่วยราชการจากโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) )
 • พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน

4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)

 • นางสาวนฤมล แสงสง่าศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)
 • จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 56 คน
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 คน
 • พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 คน (ช่วยราชการ จาก โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

5. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์)

นางอำไพ แสงจำรัส ช่วยปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล5 (ทวีโชคอุปถัมภ์)