ชุมชน/ผู้นำชุมชน

ชุมชนย่อย หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีสภาพพื้นที่ หรือภูมิศาสตร์ร่วมกัน เช่น ในเขตแนวถนน ตรอก ซอย อาคารเรือนแถวเดียวกัน หรือมีลักษณะ เป็น Block หรือ Zone เดียวกัน เช่น คุ้ม ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุมชน จะประกอบด้วย

 1. ประธาน
 2. รองประธาน
 3. เลขานุการ
 4. ที่ปรึกษา
 5. ฝ่ายปกครอง
 6. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 7. ฝ่ายการคลัง
 8. ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 9. ฝ่ายสาธารณสุข
 10. ฝ่ายพัฒนาสมาชิก
 11. ฝ่ายการศึกษา

รายชื่อชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

 1. ชุมชนเซิดน้อย
 2. ชุมชนวัดบึงบน
 3. ชุมชนมาบกรูด
 4. ชุมชนหน้าสภาตำบล
 5. ชุมชนหนองปลาไหล
 6. ชุมชนหนองโคลน
 7. ชุมชนสวนผัก
 8. ชุมชนบุญประทีป
 9. ชุมชนเนื่องจำนงค์
 10. ชุมชนวิลล่า3
 11. ชุมชนคู่ขวัญ
 12. ชุมชนตะวันออก
 13. ชุมชนธารนที
 14. ชุมชนแสนรัก
 15. ชุมชนบ้านบึงสันติ
 16. ชุมชนวัฒนานุกิจ
 17. ชุมชนบวรธรรม
 18. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ
 19. ชุมชนมังกร
 20. ชุมชนแสนสบาย 1
 21. ชุมชนแสนสบาย2
 1. ชุมชนบึงทอง
 2. ชุมชนรัตนไพลิน
 3. ชุมชนสราญชล
 4. ชุมชนศาลเจ้ากวนอู
 5. ชุมชนศูนย์การค้า
 6. ชุมชนหน้าโรงเจ
 7. ชุมชนตลาดใหม่
 8. ชุมชนเซิดน้อย2
 9. ชุมชนกลองยาว
 10. ชุมชนรุ่งเรืองยิ่ง
 11. ชุมชนหลังวัดบึงล่าง
 12. ชุมชนตะวันออกเฟส 5
 13. ชุมชนหลังโรงเรียน
 14. ชุมชนหนองปลาไหล 2
 15. ชุมชนวิฑูรย์ดำริ 2
 16. ชุมชนเซิดน้อยเจริญธรรม
 17. ชุมชนอยู่สบาย
 18. ชุมชนตะวันออกประกายทอง
 19. ชุมชนวิลล่า3
 20. ชุมชนทรายทองโฮม
 21. ชุมชนทรายทองวิลเลจ
 1. ชุมชนพูนพิศ
 2. ชุมชนวิลล่าสมนาคุณ
 3. ชุมชนชวนใจ
 4. ชุมชนเทศบาลพัฒนา
 5. ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3
 6. ชุมชนวิลล่า 3 พัฒนา
 7. ชุมชนทรายทองธานี
 8. ชุมชนสว่างธรรม
 9. ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
 10. ชุมชนศีลธรรมสมาคม
 11. ชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้
 12. ชุมชนทรายทองวิลล์
 13. ชุมชนปรีชาราษฏรรังสรรค์
 14. ชุมชนกลางเมือง
 15. ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
 16. ชุมชนประชาร่วมใจ
 17. ชุมชนประสานใจ
 18. ชุมชนวิลล่า 3 สถาวร
 19. ชุมชนตลาดโต้รุ่ง
 20. ชุมชนสบายวิลล์
 21. ชุมชนมงคลเมือง
 22. ชุมชนสราญรมย์
 23. ชุมชนพรีมิโอ ทาวน์

รายละเอียดของชุมชน

ชื่อชุมชนประธานชุมชนจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือน
1.ชุมชนเซิดน้อย
2.ชุมชนวัดบึงบน
3.ชุมชนมาบกรูด
4.ชุมชนหน้าสภาตำบล
5.ชุมชนหนองปลาไหล
6.ชุมชนหนองโคลน
7.ชุมชนสวนผัก
8.ชุมชนบุญประทีป
9.ชุมชนเนื่องจำนงค์
10.ชุมชนวิลล่า 3
11.ชุมชนคู่ขวัญ
12.ชุมชนตะวันออก
13.ชุมชนธารนที
14.ชุมชนแสนรัก
15.ชุมชนบ้านบึงสันติ
16.ชุมชนวัฒนานุกิจ
17.ชุมชนบวรธรรม
18.ชุมชนวิฑูรย์ดำริ
19.ชุมชนมังกร
20.ชุมชนแสนสบาย 1
21.ชุมชนแสนสบาย 2
22.ชุมชนบึงทอง
23.ชุมชนรัตนไพลิน
24.ชุมชนสราญชล
25.ชุมชนศาลเจ้ากวนอู
26.ชุมชนศูนย์การค้า
27.ชุมชนหน้าโรงเจ
28.ชุมชนตลาดใหม่
29.ชุมชนเซิดน้อย 2
30.ชุมชนกลองยาว
31.ชุมชนรุ่งเรืองยิ่ง
32.ชุมชนหลังวัดบึงล่าง
33.ชุมชนตะวันออก เฟส 5
34.ชุมชนหลังโรงเรียน
35.ชุมชนหนองปลาไหล 2
36.ชุมชนวิฑูรย์ดำริ 2              
37.ชุมชนเซิดน้อยเจริญธรรม
38.ชุมชนอยู่สบาย
39.ชุมชนตะวันออกประกายทอง
40.ชุมชนรนารมย์
41.ชุมชนทรายทองโฮม
42.ชุมชนทรายทองวิลเลจ
43.ชุมชนพูนพิศ
44.ชุมชนวิลล่าสมนาคุณ
45.ชุมชนชวนใจ
46.ชุมชนเทศบาลพัฒนา
47.ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3
48.ชุมชนวิลล่า 3 พัฒนา
49.ชุมชนทรายทองธานี
50.ชุมชนพระพรหม
51.ชุมชนสว่างธรรม
52.ชุมชนศีลธรรมสมาคม
53.ชุมชนหนองโคลนฝั่งใต้
54.ชุมชนทรายทองวิลล์
55.ชุมชนปรีชาราษฏ์รังสรรค์
56.ชุมชนกลางเมือง
57.ชุมชนวิศิษฐ์ชัย
58.ชุมชนประชาร่วมใจ
59.ชุมชนประสานใจ
60.ชุมชนวิลล่า 3 สถาวร
61.ชุมชนตลาดโต้รุ่ง
62.ชุมชนสบายวิลล์
63.ชุมชนมงคลเมือง
64.ชุมชนสราญรมย์
65.ชุมชนพรีมิโอ ทาวน์
นางสุรีย สกุลลานนท์
นายทยอย พนมมรรค
นายประสงค์ ตรงดี
นายหรั่ง ชูสุข
นางรัศมี คงงาม
นายนุชา นาวีอุปถัมภ์
นางเสาวณิต นิสสัยพันธ์
นายสุนทร ก่อวัฒนาเจริญกิจ
นางสุวรรณา กิจจาหาญ
นางกมลวรรณ เหลืองหิรัญภูษิต
นางเฟื่องฟ้า ศรีวรรณ
นางดวงใจ ยะทัง
นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาดี
นางเพชรฎา ทรัพย์อรัญ
นายประสพชัย ขจร
นางมาลี สมัครศรุติ
นายมานพ มานะกิจ
นางวรรณา เนื่องจำนงค์
นางฌิชาภัส มังกร
นางบุษกล ชื่นศิริกุล
นางรดา โอสถประสิทธิ์
นางวรรณี อินทรวิชัย
นางนิวรรณ จวนแจ้ง
นางสิริลักษณ์ ธนะกูลบริภัณฑ์
นายก่วงเซ้ง แซ่ตั้ง
นายชนินทร์ สุขมงคลธรรม
นายสมศักดิ์ สุดสวาท
นางสุภาสรณ์ ทองบัณฑิต
นายเสน่ห์ ลาสันต์
นายสุคนธ์ อาวุธนาค
นางชบา ทองอ่อน
นางสาวทัตธนันท์ จึงจรัสทรัพย์
นางมะลิ โพธิ์เที่ยง
นางสุพัตรา ธนวงศ์สุวรรณ
นายนริศย์ หงษา
นางสิริวรรณ กันตรัตนากุล
นายสมหมาย ขาวชูศรี
นายจำลอง ดวงเพ็ชร์
นางเฉลิม สังข์ใหม่
นายกฤตภัค กฤษฎาพรรณ
นางสาวเยาว์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวพรพิมล สว่างไพร
นางแสงอรุณ อุดใจ
นางสาวนาถลดา วิชิตนาค
นางขวัญใจ แซ่ชิ้ง
นางสมนึก ประมาพันธ์
นางอมรรัตน์ คูมณีปกรณ์
นางพวงเล็ก พรหมวงศ์ศานนท์
นางนาลิสา อุ่นประเสริฐ
นางบุษกร แซมหิรัญ
นายสมหมาย แซ่เตียว
นายพันธ์ยศ พันตรัตนากุล
นายชำนาญ สว่างธัม
นางสาวสุจิตรา แก้วโสภารัตน์
นายอนุชน แซ่อึ๊ง
นายทศพร ศิริรจน์
นายพิชัย เสริมสันติธรรม
นายนันทวัฒน์ พิมพ์พันธุ์ดี
นางบัญชรี อ่อนทอง
นางมาลี แซ่ตั้ง
นางจันทรัสม์ เนื่องจำนงค์
นางสาวจินดา แซ่ตั้ง
นายชัยยา กินโนนกอก
นายภัทรชัย แสงเพชรพัชร
นางอรจิรา เปรมปรีย์
516 คน
302 คน
622 คน
662 คน
254 คน
461 คน
263 คน
437 คน
351 คน
380 คน
743 คน
257 คน
354 คน
405 คน
180 คน
577 คน
388 คน
196 คน
259 คน
236 คน
311 คน
411 คน
332 คน
316 คน
299 คน
287 คน
305 คน
161 คน
284 คน
204 คน
343 คน
332 คน
349 คน
443 คน
272 คน
226 คน
443 คน
258 คน
421 คน
258 คน
146 คน
224 คน
366 คน
176 คน
143 คน
271 คน
354 คน
290 คน
355 คน
189 คน
357 คน
124 คน
375 คน
87 คน
271 คน
301 คน
212 คน
162 คน
186 คน
265 คน
102 คน
171 คน
180 คน
129 คน
217 คน
288 ครัวเรือน
131 ครัวเรือน
435 ครัวเรือน
184 ครัวเรือน
145 ครัวเรือน
482 ครัวเรือน
176 ครัวเรือน
159 ครัวเรือน
138 ครัวเรือน
194 ครัวเรือน
228 ครัวเรือน
91 ครัวเรือน
177 ครัวเรือน
237 ครัวเรือน
84 ครัวเรือน
276 ครัวเรือน
178 ครัวเรือน
181 ครัวเรือน
150 ครัวเรือน
101 ครัวเรือน
142 ครัวเรือน
196 ครัวเรือน
114 ครัวเรือน
231 ครัวเรือน
198 ครัวเรือน
175 ครัวเรือน
218 ครัวเรือน
73 ครัวเรือน
85 ครัวเรือน
75 ครัวเรือน
236 ครัวเรือน
93 ครัวเรือน
107 ครัวเรือน
203 ครัวเรือน
206 ครัวเรือน
169 ครัวเรือน
207 ครัวเรือน
88 ครัวเรือน
178 ครัวเรือน
106 ครัวเรือน
161 ครัวเรือน
88 ครัวเรือน
141 ครัวเรือน
66 ครัวเรือน
53 ครัวเรือน
109 ครัวเรือน
311 ครัวเรือน
94 ครัวเรือน
207 ครัวเรือน
127 ครัวเรือน
113 ครัวเรือน
54 ครัวเรือน
312 ครัวเรือน
37 ครัวเรือน
72 ครัวเรือน
133 ครัวเรือน
177 ครัวเรือน
65 ครัวเรือน
95 ครัวเรือน
109 ครัวเรือน
92 ครัวเรือน
72 ครัวเรือน
68 ครัวเรือน
73 ครัวเรือน
111 ครัวเรือน