ตราสัญลักษณ์

ตราเทศบาลมีสัญลักษณ์ของบ้านและบึงใหญ่ ซึ่งตามตำนานการตั้งชุมชนครั้งแรกของอำเภอบ้านบึงตั้งขึ้นบริเวณรอบๆ บึงใหญ่ใกล้วัดบึงบนหรือวัดบุญญฤทธยาราม ในปัจจุบันบึงใหญ่ได้แปรสภาพไปไม่ปรากฏให้เห็นการตั้งชุมชนครั้งนั้น จึงถือเป็นการเริ่มต้นของเทศบาลเมืองบ้านบึงเทือกเขาสองลูก คือ เทือกเขาเขียว และเขาโหม่งเป็นภูเขาที่กั้นเขตอำเภอบ้านบึง กับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชาส่วนต้นอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของอำเภอบ้านบึงดังนั้นดวงตราของเทศบาลจึงมีภาพสัญลักษณ์ในสิ่งดังกล่าวเพื่ออธิบายความสำคัญและความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านบึง