ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไปของ อ.บ้านบึง

“บ้านบึง” เริ่มแรกเดิมทีเป็นชื่อวัดบึงล่างหรือวัดไร่บ้านบึงที่ปัจจุบันนี้รู้จักกันในนาม”วัดบึงบวรสถิตย์”ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462จวบจนเวลาผ่านล่วงเลย มาถึงปี พ. ศ. 2464 อำเภอบ้านบึงจึงได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านบึงและจัดสร้าง ที่ว่าการอำเภอบ้านบึงขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2481

สภาพทั่วไป

โดยทั่วไปนั้นในพื้นที่บ้านบึงจะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกมันสำปะหลังทำนาและทำไร่สิ่งที่เกิดตามมาจึงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าน้ำตาลซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเกษตรกรในพื้นที่ทำการเพาะปลูกนั่นเอง เมื่อกิจการการค้าเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่ การค้าขายอื่นๆ จึงเกิดตามมาทำให้เมืองบ้านบึงเริ่มแปรสภาพเป็นเมืองที่มีการค้าขาย มากขึ้นประกอบกับมีการอพยพถิ่นฐานเข้ามาของชนชาวลาวและชาวจีนเพิ่มขึ้นมากขึ้นชุมชนบ้านบึง จึงเริ่มขยายตัวกลายเป็นเมืองบ้านบึงนั่นเอง

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ประวัติเทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึง เดิมเป็นสุขาภิบาลและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530ตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านบึงตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ.2544 เล่ม 118 ตอนที่ 19 กลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 ตุลาคม 2544 มีพื้นที่ 8.02 ตารางกิโลเมตร ( 5,012.50 ไร่ ) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร

คณะเทศมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านบึงเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึงแล้วยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยใช้ศาลาประชาคมเป็นสำนักงานชั่วคราว ศาลาประชาคมหลังนี้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล

โดยได้รับการโอนมาจากสุขาภิบาลบ้านบึงซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 คณะเทศมนตรีจึงได้พิจารณาจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลมีเนื้อที่ 10 ไร่ 53 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชลบุรี-บ้านบึง

โดยซื้อที่ดินจากเอกชนในวงเงิน 5,000,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินในงบประมาณของเทศบาลในปี งบประมาณ 2531 และปีงบประมาณ 2532 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในวงเงิน 11,761,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียด คือ
– ลักษณะอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีดาดฟ้า ขนาด 18 x 30 เมตร
– ผู้ออกแบบประมาณราคา กรมโยธาและฝังเมือง
– ผู้ก่อสร้าง หจก.ชุนหลี แปดริ้ว
– ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 330 วัน
– คิดค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 11,700,000 บาท

เทศบาลได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 และได้ยกฐานะสถานที่ทำงานจากสำนักงานหลังเก่ามาสำนักงานหลังใหม่นี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534

ตราสัญลักษณ์

ตราเทศบาลมีสัญลักษณ์ของบ้านและบึงใหญ่ ซึ่งตามตำนานการตั้งชุมชนครั้งแรกของอำเภอบ้านบึงตั้งขึ้นบริเวณรอบๆ บึงใหญ่ใกล้วัดบึงบนหรือวัดบุญญฤทธยาราม ในปัจจุบันบึงใหญ่ได้แปรสภาพไปไม่ปรากฏให้เห็นการตั้งชุมชนครั้งนั้น จึงถือเป็นการเริ่มต้นของเทศบาลเมืองบ้านบึงเทือกเขาสองลูก คือ เทือกเขาเขียว และเขาโหม่งเป็นภูเขาที่กั้นเขตอำเภอบ้านบึง กับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชาส่วนต้นอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของอำเภอบ้านบึงดังนั้นดวงตราของเทศบาลจึงมีภาพสัญลักษณ์ในสิ่งดังกล่าวเพื่ออธิบายความสำคัญและความเป็นมาของเทศบาลเมืองบ้านบึง