วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ บ้านบึงน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล มาตรฐานเมืองสีเขียว ”

พันธกิจเทศบาลเมืองบ้านบึง

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง
 2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 6. พัฒนาการบริหารจัดของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เมืองบ้านบึงมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
 2. เมืองบ้านบึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 4. เมืองน่าอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
 5. ชุมชนเข้มแข็งสามารถเป็นรากฐานในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
 6. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 7. เมืองแห่งความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข