ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมายระดับอนุบัญ ประกาศกรมอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019