จัดโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

กองช่างเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำโดยนายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยความสมัคคีพร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึงเวลา 08.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563