การประชุมเวทีประชาคม ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดการประชุมเวทีประชาคม โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนชุมชน ทั้งหมด 65 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)