ประชุมเวทีประชาคม

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคมเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยการประชุมมีประธานชุมชน จำนวน 65 ชุมชน เข้าร่วม และกลุ่มพ่อค้าแม่ ซึ่งเป็นเวทีทีให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เทศบาลฯ นำไปแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)