หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ

แจ้งเหตุรอบแรก ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2564

แจ้งเหตุรอบสอง ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564

แจ้งเหตุด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง
– ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
– ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
– หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘)
– ส่งมาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง เลขที่ 335 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

close(x)