ขยายกำหนดเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการรับชำระภาษีปี พ.ศ.2564

close(x)