รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และที่สาธารณะประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง