ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ ร่วมกิจกรรม “วันป้องกันโรคเรบีส์(พิษสุนัขบ้า)โลก พ.ศ.2564”