รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 2564

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564