การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการรายใหม่ หรือย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการรายใหม่ หรือย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.บัตรประจำตัวคนพิการ

2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

3.ทะเบียนบ้าน

4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

*** หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแทน *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 038-444867