ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร)